Konkurs za poziciju lektora u Media centru Islamske zajednice u BiH

Konkurs za poziciju lektora u Media centru Islamske zajednice u BiH

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

M E D I A   C E N T A R 

--------

Broj: 01-AD-467/21

Sarajevo, 15. ševval 1442. god. po H.,

                  27. maj 2021. godine

 

 

Na osnovu člana 32. Statuta, a u skladu sa članom 6. Pravilnika o radu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje ponovljeni

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

Lektor, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 - Odgovara za dosljednu primjenu norme bosanskog jezika u svim programskim sadržajima Media centra, uključujući sadržaje marketinških poruka,

- Blagovremeno obavlja lekturu dostavljenih tekstova i sadržaja,

- Unosi ispravke u tekstove u pisanoj formi i vraća tekstove urednicima,

- Konsultira se sa odgovornim urednicima u slučaju dilema,

- Sugerira odgovornim urednicima, novinarima i saradnicima način primjene norme bosanskog jezika i specifične vjerske leksike,

- Odgovara za greške u lektorisanim tekstovima.

 

II

 Uvjeti

               Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 a) Opći uvjeti:

 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva.

 

b) Posebni uvjeti:

- da posjeduje visoku stručnu spremu za bosanski jezik,

- 5 (pet) godina radnog iskustva,

- poznavanje rada u MS Office programima,

- da je posvećen poslu i timskom radu,

- kandidat treba biti kreativan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova.

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

  

III

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sa punim radnim vremenom, mjestom rada u Sarajevu te probnim radom u trajanju do 6 (šest) mjeseci.

 

IV

Konkurs će se objaviti na internet portalu Media centra d.o.o. Sarajevo i listu Preporod.

Konkurs ostaje otvoren od 28. maja do 05. juna 2021. godine do 15:00 sati.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. diploma fakulteta (ovjerena kopija),
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci, (original ili ovjerena kopija),
 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
 5. dokaz za tačke 4 i 5 Općih uvjeta: Potpisana izjava, ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu (original/i ili ovjerena/e kopija/e).

 

VI

Nepotpune, neblagovremene i prijave koje ne ispunjavaju uvjete konkursa neće se uzeti u razmatranje.

 

VII

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uvjete konkursa će biti održan intervju, kao i provjera znanja iz oblasti rada, o ćemu će biti obaviješteni putem “e-maila” najmanje 24 sata prije njihovog održavanja.

 

VIII

               Kandidati koji ne budu izabrani će biti informisani o izboru i isti će imati pravo da podnesu svoj prigovor drugostepenom organu, u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.

 

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: "PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ"

 

 

 

 Dostavljeno:                                                                                                           Amir Sakić,

- IIN Preporod,                                                                                                            direktor

- MINA i WEB portal,

- a/a.

Podijeli:

Povezane vijesti