Konkurs za poziciju lektora u Media centru Islamske zajednice u BiH

Konkurs za poziciju lektora u Media centru Islamske zajednice u BiH

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

Lektor, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 

 • Odgovara za dosljednu primjenu norme bosanskog jezika u svim programskim sadržajima Media centra, uključujući sadržaje marketinških poruka,
 • Blagovremeno obavlja lekturu dostavljenih tekstova i sadržaja,
 • Unosi ispravke u tekstove u pisanoj formi i vraća tekstove urednicima,
 • Konsultira se sa odgovornim urednicima u slučaju dilema,
 • Sugerira odgovornim urednicima, novinarima i saradnicima način primjene norme bosanskog jezika i specifične vjerske leksike,
 • Odgovara za greške u lektorisanim tekstovima.

 

II

               Uvjeti

               Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 a) Opći uvjeti: 

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva

b) Posebni uvjeti:

 • da posjeduje visoku stručnu spremu za bosanski jezik,
 • 5 (pet) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada u MS Office programima,
 • da je posvećen poslu i timskom radu,
 • kandidat treba biti kreativan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova. 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa. 

III

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci. 

IV

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. diploma fakulteta,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. dokaz za tačke 4 i 5 Općih uvjeta: Potpisana izjava, ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu. 

V

Konkurs će se objaviti na internet portalima Media centra d.o.o. Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren od 15. do 25. marta 2021. godine do 15:00 sati.

 VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda. 

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ". 

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

                                                                                                                                     Amir Sakić,

                                                                                                                                         direktor

Povezane vijesti